Městys Krucemburk
-

Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním

1. Způsob zveřejňování informací

Městys Krucemburk zveřejňuje informace následujícími způsoby: 

 • na úřední desce
 • v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách
 • místním rozhlasem
 • na internetové úřední desce na adrese: www.krucemburk.cz

2. Získávání informací

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 1. ústně
  • osobně na obecním úřadu
  • telefonicky na tel. č. 569 698 711
 2. písemně
  • na adrese: Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk
 3. elektronickou poštou
  1. na adrese: mestys@krucemburk.cz
  2. e-podatelna: www.krucemburk.cz

3. Podávání informací:

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zákona č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zákona 513/1991 Sb.) v platném znění
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečnosti, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zákona 106/1999 Sb. v platném znění
 • informace, na které se vztahuje zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejích předpisů a pozdějších znění

4. Hrazení nákladů

media/směrnice 17 2019.pdf

 

Fond Vysočiny