Městys Krucemburk
-

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název
Městys Krucemburk

2. Důvod a způsob založení

Městys Krucemburk jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

  • Starosta městyse Mgr. Otto Kohout - zodpovídá za plnění práce úřadu městyse v souladu s platnou legislativou.
  • Místostarosta městyse Dagmar Sobotková - zastupuje starostu v době nepřítomnosti ve věcech, které nesnesou odkladu.
  • Finance (hospodaření městyse) - Radka Rudolfová.
  • Poplatky (včetně místních poplatků) - Ludmila Soukupová.
  • Matrika a evidence obyvatel - Ivana Křesťanová 
  • Lesy městyse - Jaromír Mifka (včetně žádostí o povolování kácení stromů).

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městys Krucemburk
Náměstí Jana Zrzavého 13
 582 66 Krucemburk

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městys Krucemburk
Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 Krucemburk
 

4.3 Úřední hodiny
pondělí   8.00 - 11.30, 12.15 - 17.00 (úřední den)
úterý        8.00 - 11.30, 12.15 - 14.00
středa    8.00 - 11.30, 12.15 - 17.00 (úřední den)
čtvrtek     8.00 - 11.30, 12.15 - 14.00
pátek      8.00 - 11.30, 12.15 - 13.00

4.4 Telefonní čísla
starosta: telefon 797979143
místostarosta: telefon 606600841
účetní: telefon 569698711
matrika, evidence obyvatel: telefon 569698710
poplatky, stočné: telefon 569697320

4.5 Adresa internetové stránky
www.krucemburk.cz

4.6 Adresa e-podatelny
elektronická podatelna: info@krucemburk.cz
e-podatelna na www.krucemburk.cz

4.7 Další elektronické adresy
starosta: starosta@krucemburk.cz
místostarosta: mistostarosta@krucemburk.cz
účetní: uctarna@krucemburk.cz
matrika, evidence obyvatel: matrika@krucemburk.cz
poplatky, stočné: poplatky@krucemburk.cz
informační centrum: ic@krucemburk.cz
správce webu: webmaster@krucemburk.cz
zpravodaj "Domov": redakce@krucemburk.cz

4.8 Datová schránka:
ID Datové schránky: 4swbdbk
 

5. Případné platby lze poukázat
Česká spořitelna a.s. : č. účtu 1125171369/0800

6. IČO
00267716 

7.Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00267716

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů 

      - Jednací řád zastupitelstva

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a další podání

10.1 Příjem žádostí a dalších podání

10.2 Opravné prostředky

10.3 Formuláře

10.4 Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky
• zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
• zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
• zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Seznam právních předpisů městyse Krucemburk

11.3 Právní předpisy městyse Krucemburk
Vyhlášky a nařízení
https://sbirkapp.gov.cz/vydavatel/4swbdbk

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16 a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

 

13. Lincenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

(Týká se informace, která je předmětem ochrany práva autorského - zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů - autorský zákon - dle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).

13.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Městys Krucemburk poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

 


Další povinně zveřejňované informace

  • Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3  

 

  • Poskytnuté informace


Odpověď na žádost č.j. 309/2019/MK - Spolku pro odhalování korupce [, 201 kB], 22.8.2019
Žádost č.j. 232/2022/MK dle zákona 106/199Sb. včetně odpovědi [, 8.7 MB], 9.5.2022
Žádost č.j. 242/2022/MK dle zákona 106/199Sb. včetně odpovědi [, 9.4 MB], 9.5.2022
Žádost č.j. 222/2022/MK dle zákona 106/199Sb. včetně odpovědi [, 707 kB], 9.5.2022

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Ochrana osobních údajů - GDPR

Fond Vysočiny