Městys Krucemburk
-

ZUŠ Chotěboř, pobočka Krucemburk

Základní umělecká škola Chotěboř, pobočka Krucemburk naplňuje své hlavní poslání v souladu s § 109 zákona č. 561/2004 - školský zákon. Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, připravuje také pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně.

Kromě poskytování základů uměleckého vzdělání škola pečuje též o účelné využívání volného času dětí a mládeže, rozvíjí estetickou, kreativní a volní, ale i mravní stránku jejich osobností. Nepřímo, ale přesto významně přispívá k boji proti kriminalitě a drogové závislosti mládeže.

V současné době probíhá v Krucemburku výuka v hudebním a výtvarném oboru. Na škole pracují školní soubory - pěvecký sbor GIOCOSO a přípravný sbor SBOREČEK.

Pobočka ZUŠ Krucemburk sídlí v budově ZŠ, v přízemí (Školní 440). Součástí pobočky je i detašované pracoviště ve Ždírci nad Doubravou, sídlí též v budově ZŠ.

Na škole působí tři učitelé:

  • Mgr. Marta Rejšková, vedoucí pobočky, výuka hry na klavír, varhany, zobcová flétna, sborový zpěv, hudební nauka
  • MgA. Jana Mandátová, výuka hry na dechové nástroje, hudební nauka
  • Pavlína Svobodová, výtvarný obor
Fond Vysočiny