Městys Krucemburk
-

Poplatky

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 
na osobu a rok 600 Kč
stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 600 Kč
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č. 2/2019  
   

Místní poplatek za psa

 

Krucemburk

 
za prvního psa chovaného v rodinných a řadových domech 150 Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinných a řadových domech 250 Kč
za prvního psa v ostatních případech 500 Kč
za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 750 Kč

místní části Staré Ransko a Hluboká

 
za prvního psa chovaného v rodinných a řadových domech 100 Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinných a řadových domech 200 Kč
za prvního psa v ostatních případech 300 Kč
 za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 400 Kč
   
   
sazba poplatku za psa , jehož držitelem je osoba starší 65 let  
za prvního psa chovaného v rodinných a řadových domech 100 Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinných a řadových domech 200 Kč
za prvního psa v ostatních případech 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 300 Kč
   

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 
sazba poplatků činí za každý i započatý m² a každý i započatý den  
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč
za provádění výkopových prací 5 Kč
za umístění stavebního zařízení 2 Kč
za umístění reklamních zařízení 25 Kč
za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 20 Kč
za umístění zařízení cirkusů 5 Kč
za umístění dočasných skládek 5 Kč
za užívání  veřejného prostranství pro kulturní akce 5 Kč
za užívání  veřejného prostranství pro sportovní akce 5 Kč
za užívání  veřejného prostranství pro reklammní akce 5 Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč
Městys stanovuje poplatek paušální částkou takto  
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na celém prostoru pod parkem 35 000 Kč/týden
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb 1000 Kč/týden
za užívání prostranství pro umístění přenosného stavebního zařízení do celkvé výměry záboru 20m2 1000 Kč/rok
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 500 Kč/rok
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č 1/2011  
   
   
   
   
   
   

Místní poplatek z pobytu

 
sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku  
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č. 5/2019  
   

Místní poplatek ze vstupného

sazba poplatku
kulturní akce 10%
sportovní akce 20%
prodejní akce 20%
reklamní akce 20%
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č. 3/2011  
   

Ostatní poplatky a ceny

 

cena za stočné

 
Krucemburk 29 Kč/m3
Staré Ransko 17 Kč/m3
ceny stočného jsou uvedeny vč. DPH  

 

Fond Vysočiny