Městys Krucemburk
-

ZUŠ Chotěboř, pobočka Krucemburk

ZUŠ Chotěboř, pobočka Krucemburk

Základní umělecká škola Chotěboř, pobočka Krucemburk naplňuje své hlavní poslání v souladu s § 109 zákona č. 561/2004 - školský zákon. Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, připravuje také pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a na konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Škola organizuje přípravné studium, základní studium I. a II. stupně.

Kromě poskytování základů uměleckého vzdělání škola pečuje též o účelné využívání volného času dětí a mládeže, rozvíjí estetickou, kreativní a volní, ale i mravní stránku jejich osobností. Součástí výuky jsou veřejná vystoupení a prezentace výsledků žáků na veřejnosti.

V současné době probíhá v Krucemburku výuka v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Na škole pracují školní soubory - pěvecký sbor GIOCOSO a přípravný sbor SBOREČEK.

Pobočka ZUŠ Krucemburk sídlí v budově ZŠ, v přízemí (Školní 440).

Na škole působí učitelé:

Bc. Jitka Podrazilová, vedoucí pobočky, učitelka výtvarného oboru
Mgr. Marta Rejšková,  učitelka hry na klavír, varhany, sborového zpěvu a hudební nauky
Mgr. Milan Moc, učitel hry na dechové nástroje
Alena Fuxová, Dis., učitelka zpěvu a hry na klavír
Mgr. Sylvie Brabec, učitelka tance

Fond Vysočiny