Městys Krucemburk
-

Klub filatelistů Krucemburk

Na založení filatelistického kroužku v Krucemburku měli zásluhu krucemburští občané, kteří se sbíráním poštovních známek zabývali ve svém mládí, to znamená již v době před 2. světovou válkou. Pamatovali a mnozí také navštívili první světovou výstavu známek „Praga 1938“. Pokud jsou dochované ústní zprávy správné a úplné, byli to zejména níže uvedení občané žijící v té době v Krucemburku: pan Vladimír Budinský a p. Jaroslav Chmelař – oba učitelé na zdejší škole, p. Jaroslav Musil, místní obchodník, p. Boh. Lacina, úředník v podniku p. Štilla, p. Josef Herman, p. Antonín Kohout a jistě i mnozí jiní, kteří nejsou jmenovaní, ale věnovali se této zálibě, v té době stále více se rozšiřující.

Navázali tak na dávnou minulost poštovnictví v tomto městečku. Když v roce 1868 byl zahájen provoz v právě otevřeném poštovním úřadě, purkmistr Jan Nepomuk Dienelt se stal zároveň i prvním poštmistrem. Poštovní razítko bylo zprvu německé se jménem Kreuzberg, později německo-české.

V roce 1947 byl ustaven klub filatelistů v Krucemburku, po roce 1949 obdržel registrační číslo 05-44 Křížová. Členskou základnu tohoto kroužku rozšiřovali zájemci o tento koníček z okolních obcí: Staré Ransko, Hluboká, Vojnův Městec, Ždírec nad Doubravou, Kohoutov. Prvním předsedou klubu se stal p. František Říha z Krucemburku, pokladnu a finance obstarával p. Boh. Lacina, rovněž občan z Krucemburku. Schůzky členů se v počátcích konaly v místním hostinci, později pak v místnosti Východočeských dřevařských závodů. V prostorách jídelny tohoto provozu se konala 25. května 1975 výstava poštovních známek a veškeré literatury. Přestože bylo špatné počasí, byla poměrně hodně navštívena mládeží i dospělými občany.

V tomto roce bylo v klubu registrováno 40 členů a byl veden i kroužek mladých filatelistů. Zájem o sbírání známek byl v té době značný. Klub spolupracoval s organizacemi v Chotěboři, ve Žďáru nad Sázavou, zajížděl na různé výstavy (Praha, Brno) a celkem byl ve své práci aktivní. Každým rokem se před vánočními svátky konala výroční schůze klubu, na níž se hodnotila práce za uplynulý rok. Zlom v činnosti klubu nastal v letech 1985-89. Někteří dlouholetí členové zrušili členství, mladí po dovrčení 18 let ve sbírání známek končili, počet členů klesl na polovinu původního stavu.

Přesto rok 1990 přinesl pro krucemburský klub velmi významnou událost. Ve známkové tvorbě bylo vzpomenuto stoletého výročí narození malíře Jana Zrzavého (1890-1977). V emisi umění byla vydána známka s námětem umělcova obrazu „Krucemburk roku 1923“ v hodnotě 2 Kčs ve čtyřbloku. Na místní poště pak bylo používáno i příležitostné razítko.

Tento rok uplyne 770 let od založení městečka Krucemburk. 5. července proběhne v rámci oslav bohatý kulturní program a do těchto oslav se zapojí i místní filatelistický kroužek. Uspořádá výstavu známek, bude vydán přiležitostný korespondenční lístek a na místní poště bude připraveno pro zájemce i zvláštní razítko. Můžeme si přát, aby i další roky byly pro klub úspěšné a bohaté na činnost.

Tolik jen velmi stručně o minulosti tohoto zájmového kroužku, který v současné době patří již jen starším občanům. Mládež má dnes jiné zájmy.

Fond Vysočiny