Městys Krucemburk
-

NPR Radostínské rašeliniště

Radostínské rašeliniště se nachází severně od Radostína v jeho těsné blízkosti. Je jedním ze dvou nejznámějších rašelinišť na Žďársku- druhé je babínské. Typickým porostem na rašeliništi jsou rašeliníky a vodomilné rostliny. Jako příklad je možné uvést Rosnatku okrouhlolistou a Klikvu bahenní. Smrkový les je kolem rašeliniště vystřídán borovým a listnatým (bříza).

Ochrana území na výměře 30 ha s ochranným pásmem 35 ha v k.ú. Vojnův Městec a Radostín byla zřízena výnosem MK ČSR ze dne 17.6.1987.

Cílem ochrany je zachování význačného ekosystému rašeliniště s charakteristickými společenstvy a výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Rašeliniště typu přechodového vrchoviště zde vzniklo ukládáním odumřelého rostlinného materiálu v ploché zvodnělé sníženině Dářské brázdy za klimaticky vhodných podmínek doby poledové, kde stařší holocenní slatinné vrstvy byly překryty vrchovištní rašelinou rašeliníko-suchopýrovou s příměsí dřevin vzniklou v období atlantika. V závislosti na hloubce rašelinných vrstev,místy dosahujících až 570 cm, a vodním režimu je území rozrůzněno v mozaiku charakteristických rašelinných společenstev od rašelinných borů s keřovou brusnicovou vegetací přes různá sekundární vývojová stadia rašelinné vegetace s rašelinníky i suchopýry na místech narušených někdejší těžbou - "borkováním" rašeliny na palivo až po rašelinné smrčiny a ostřicové luční porosty na okrajích.

Na rašelinnou vegetaci je vázán i výskyt charakteristických živočišných společenstev s řadou vzácných a na bytí ohrožených druhů zejména bezobratlých, obojživelníků, plazů a ptáků.

Fond Vysočiny