Městys Krucemburk
-

Rezervace

Chráněný přírodní výtvor Řeka

Chráněný přírodní výtvor ŘekaChráněný přírodní výtvor ŘEKA se nachází v místech mezi silnicí Krucemburk-Hluboká a rybníkem Řeka. CHPV Řeka byl zřízen usnesením 19. plenárního zasedání ONV v Havlíčkově Brodě v roce 1990. Území zahrnuje plochou údolní nivu řeky Doubravy přecházející v rybník Řeka v nadmořské výšce zhruba 555 m. Přirozeně podmáčeným územím protéká meandrující tok řeky Doubravy.Území představuje zachovaný komplex vlhkých rašelinných luk a rašelinných slatinných geobiocenoz. Rostou zde bohaté populace chráněných a ohrožených druhů rostlin, mezi kterými svým vzhledem vynikají hlavně vstavače a kosatce. Rovněž v živočišných populacích se vyskytuje řada ohrožených druhů. Je to především hmyz, obojživelníci a plazi. Okrajové rákosiny jsou hnízdištěm vodního ptactva a je zde drobná zvěř.

NPR Ransko

NPR RanskoNárodní přírodní rezervace Ransko byla zřízena vyhláškou MŽP ze dne 27.1.1997 na k.ú. Staré Ransko a Havlíčkova Borová. Celková rozloha rezervace je 695,4 ha. Cílem ochrany je zachování jedinečné mozaiky ekosystémů Ranského masivu se společenstvy prameništních a potočních jasanových olšin, jedlobučin a hadcových borů. V lesních porostech jsou zastoupeny populace borovice lesní,buku jasanu,olší i smrku, které tvoří genovou základnu lesních dřevin. Na dochovaná přírodní společenstva je vázán bohatý výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to zejména bledule jarní, lýkovec jedovatý a řeřišnice trojlistá. z živočichů jsou to různí bezobratlí a dále pak ptáci - sluka lesní, datel, sova. Základní ochranné podmínky jsou dány §29 zák.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny. V rezervaci je zejména zakázána stavební činnost a těžba nerostů. Dále je zakázáno vjíždět či vstupovat mimo cesty, tábořit, rozdělávat oheň, sbírat rostliny a odchytávat živočichy.

NPR Dářko

NPR DářkoOkolí rezervace bylo v dávné minulosti ovlivněno založením rybníka Velké Dářko (okolo roku 1480) a haťové cesty procházející po dnešní východní hranici rezervace. Území je okrajově zpřístupněno naučnou stezkou ochrany přírody Dářko. Vzhledem k blízké rekreační lokalitě dochází k narušování ochranného režimu vstupem neukázněných návštěvníků a sběrem lesních plodin. Rezervace je významným objektem vědeckého výzkumu z různých oborů a součástí unikátního biocentra územního systému ekologické stability nadregionálního významu. Nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny typu přechodového vrchoviště, v němž se ojediněle zachovala rašeliništní společenstva s porostem borovice blatky (Pinus rotundata) a výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Niva Doubravy

Niva DoubravyPřírodní rezervace Niva Doubravy byla vyhlášena v roce 1994. Rozkládá se na katastrálním území obce Sobíňov. Hlavním posláním rezervace je ochrana přirozených a polopřirozených lučních a mokřadních ekosystémů v nivě řeky Doubravy. Území je ukázkou přírodních vlhkých lučních biotopů, které se vinou intenzivního zemědělského hospodaření z krajiny téměř vytratily. Ploché údolí nivy přechází v mohutný lesnatý hřbet. Díky přírodním podmínkám a dosavadnímu způsobu využívání se na lokalitě vyvinula mozaika vodních, mokřadních a suchomilných společenstev. vyskytuje se zde asi 225 druhů vyšších rostlin. Za zmínku stojí prstnatec májový, vachta trojlistá, tolije bahenní, hladýš pruský, ostřice a mnoho dalších. Ze živočichů je tu asi 31 hnízdících ptáků, např. linduška luční, hýl rdý, bekasina otavní a j. Z dalších živočichů můžeme uvést např. zmiji obecnou, čolka horského a otakárka feniklového. Celková rozloha rezervace je cca 86 ha. Pro ochranu území platí obecné podmínky dané zákonem.

NPR Radostínské rašeliniště

NPR Radostínské rašeliništěRadostínské rašeliniště se nachází severně od Radostína v jeho těsné blízkosti. Je jedním ze dvou nejznámějších rašelinišť na Žďársku- druhé je babínské. Typickým porostem na rašeliništi jsou rašeliníky a vodomilné rostliny. Jako příklad je možné uvést Rosnatku okrouhlolistou a Klikvu bahenní. Smrkový les je kolem rašeliniště vystřídán borovým a listnatým (bříza). více...

PR Štíří důl

PR Štíří důlPřírodní rezervace Štíří důl se nachází mezi obcemi Krucemburk, Hluboká,Vojnův Městec a Radostín. Přesnější umístění lze vyčíst např. z mapy KČT 48 dle souřadnic uvedených v záhlaví.Jedná se o hluboce zaříznuté, úzké údolí v délce asi 1,7 km, které je v horní části (u malého Dářka) více otevřené. Je zde zajímavá vegetace (violka srstnatá,ostřice jarní,mochna jarní, čičorka pestrá, a pod.).Největší botanickou zajímavostí je hořeček český. Z fauny je zajímavý výskyt ohroženého mloka skvrnitého.

Zlatá louka

Zlatá loukaRezervaci o rozloze 1,8 ha tvoří slatiniště, vlhké louky a lužní olšiny. Hloubka slatiny je místy přes 2,5 m. Slatiniště je syceno podzemními prameny s minerálně bohatou vodou. Posláním rezervace je ochrana hlubokého rašeliniště s ohroženými druhy rostlin a živočichů, kterými je např. kruštík bahenní, vachta trojlistá nebo rosnatka okrouhlolistá. Rezervace se nachází na katastrálním území Podmoklan.

Fond Vysočiny