Městys Krucemburk
-

Rezervace

Chráněný přírodní výtvor Řeka

Chráněný přírodní výtvor ŘekaChráněný přírodní výtvor ŘEKA se nachází v místech mezi silnicí Krucemburk-Hluboká a rybníkem Řeka. CHPV Řeka byl zřízen usnesením 19. plenárního zasedání ONV v Havlíčkově Brodě v roce 1990. Území zahrnuje plochou údolní nivu řeky Doubravy přecházející v rybník Řeka v nadmořské výšce zhruba 555 m. Přirozeně podmáčeným územím protéká meandrující tok řeky Doubravy.Území představuje zachovaný komplex vlhkých rašelinných luk a rašelinných slatinných geobiocenoz. Rostou zde bohaté populace chráněných a ohrožených druhů rostlin, mezi kterými svým vzhledem vynikají hlavně vstavače a kosatce. Rovněž v živočišných populacích se vyskytuje řada ohrožených druhů. Je to především hmyz, obojživelníci a plazi. Okrajové rákosiny jsou hnízdištěm vodního ptactva a je zde drobná zvěř.

NPR Ransko

NPR RanskoNárodní přírodní rezervace Ransko byla zřízena vyhláškou MŽP ze dne 27.1.1997 na k.ú. Staré Ransko a Havlíčkova Borová. Celková rozloha rezervace je 695,4 ha. Cílem ochrany je zachování jedinečné mozaiky ekosystémů Ranského masivu se společenstvy prameništních a potočních jasanových olšin, jedlobučin a hadcových borů. V lesních porostech jsou zastoupeny populace borovice lesní,buku jasanu,olší i smrku, které tvoří genovou základnu lesních dřevin. Na dochovaná přírodní společenstva je vázán bohatý výskyt chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z rostlin jsou to zejména bledule jarní, lýkovec jedovatý a řeřišnice trojlistá. z živočichů jsou to různí bezobratlí a dále pak ptáci - sluka lesní, datel, sova. Základní ochranné podmínky jsou dány §29 zák.č. 114/92 o ochraně přírody a krajiny. V rezervaci je zejména zakázána stavební činnost a těžba nerostů. Dále je zakázáno vjíždět či vstupovat mimo cesty, tábořit, rozdělávat oheň, sbírat rostliny a odchytávat živočichy.

NPR Dářko

NPR DářkoOkolí rezervace bylo v dávné minulosti ovlivněno založením rybníka Velké Dářko (okolo roku 1480) a haťové cesty procházející po dnešní východní hranici rezervace. Území je okrajově zpřístupněno naučnou stezkou ochrany přírody Dářko. Vzhledem k blízké rekreační lokalitě dochází k narušování ochranného režimu vstupem neukázněných návštěvníků a sběrem lesních plodin. Rezervace je významným objektem vědeckého výzkumu z různých oborů a součástí unikátního biocentra územního systému ekologické stability nadregionálního významu. Nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny typu přechodového vrchoviště, v němž se ojediněle zachovala rašeliništní společenstva s porostem borovice blatky (Pinus rotundata) a výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Niva Doubravy

Niva DoubravyPřírodní rezervace Niva Doubravy byla vyhlášena v roce 1994. Rozkládá se na katastrálním území obce Sobíňov. Hlavním posláním rezervace je ochrana přirozených a polopřirozených lučních a mokřadních ekosystémů v nivě řeky Doubravy. Území je ukázkou přírodních vlhkých lučních biotopů, které se vinou intenzivního zemědělského hospodaření z krajiny téměř vytratily. Ploché údolí nivy přechází v mohutný lesnatý hřbet. Díky přírodním podmínkám a dosavadnímu způsobu využívání se na lokalitě vyvinula mozaika vodních, mokřadních a suchomilných společenstev. vyskytuje se zde asi 225 druhů vyšších rostlin. Za zmínku stojí prstnatec májový, vachta trojlistá, tolije bahenní, hladýš pruský, ostřice a mnoho dalších. Ze živočichů je tu asi 31 hnízdících ptáků, např. linduška luční, hýl rdý, bekasina otavní a j. Z dalších živočichů můžeme uvést např. zmiji obecnou, čolka horského a otakárka feniklového. Celková rozloha rezervace je cca 86 ha. Pro ochranu území platí obecné podmínky dané zákonem.

NPR Radostínské rašeliniště

NPR Radostínské rašeliništěRadostínské rašeliniště se nachází severně od Radostína v jeho těsné blízkosti. Je jedním ze dvou nejznámějších rašelinišť na Žďársku- druhé je babínské. Typickým porostem na rašeliništi jsou rašeliníky a vodomilné rostliny. Jako příklad je možné uvést Rosnatku okrouhlolistou a Klikvu bahenní. Smrkový les je kolem rašeliniště vystřídán borovým a listnatým (bříza). více...

PR Štíří důl

PR Štíří důlPřírodní rezervace Štíří důl se nachází mezi obcemi Krucemburk, Hluboká,Vojnův Městec a Radostín. Přesnější umístění lze vyčíst např. z mapy KČT 48 dle souřadnic uvedených v záhlaví.Jedná se o hluboce zaříznuté, úzké údolí v délce asi 1,7 km, které je v horní části (u malého Dářka) více otevřené. Je zde zajímavá vegetace (violka srstnatá,ostřice jarní,mochna jarní, čičorka pestrá, a pod.).Největší botanickou zajímavostí je hořeček český. Z fauny je zajímavý výskyt ohroženého mloka skvrnitého.

Zlatá louka

Zlatá loukaRezervaci o rozloze 1,8 ha tvoří slatiniště, vlhké louky a lužní olšiny. Hloubka slatiny je místy přes 2,5 m. Slatiniště je syceno podzemními prameny s minerálně bohatou vodou. Posláním rezervace je ochrana hlubokého rašeliniště s ohroženými druhy rostlin a živočichů, kterými je např. kruštík bahenní, vachta trojlistá nebo rosnatka okrouhlolistá. Rezervace se nachází na katastrálním území Podmoklan.

Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.