Městys Krucemburk
-

Příjem žádostí a dalších podání

Žádost podle tohoto zákona č. 106/1999Sb v platném znění lze podat ústně nebo písemně.

1. Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých případech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo ji tazatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat písemnou žádost.

2. a) Písemně se žádost podává na adresu obecního úřadu:

Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk

Za písemnou žádost o informaci se rovněž považuje žádost poslaná elektronicky (e-mail) na adresu úřadu městyse: mestys@krucemburk.cz

b) Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé

  • komu je určena
  • kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost

  • musí být srozumitelně formulována
  • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
  • nesmí být proto formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, úřad městyse vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní ho, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o zamítnutí žádosti.

c) Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta na poskytnutí informace je 15dnů (§14 odst. 3 písm. c) uvedeného zákona) od přijetí žádosti nebo od termínu upřesnění žádosti. Lhůta se považuje za dodrženou, když je odpověď ve lhůtě předána poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v §14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude úřad městyse informovat žadatele před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Obecní úřad požadovanou informaci poskytne

  • písemně nebo
  • nahlédnutím do spisu nebo
  • pořízením kopie nebo
  • na paměťových médiích.

d) Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá ÚM rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§15 odst.1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§15 odst.3 zákona).

Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti úřadu městyse, ÚM žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli.

e) Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§15 odst.1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

Fond Vysočiny