Městys Krucemburk
-

Opravné prostředky

1. Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu městyse

Opravné prostředky se podávají prostřednictví toho obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které podle obsahu projedná zastupitelstvo nebo starostka.

2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů městyse

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a zastupitelstva obce učiněná ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny úřadu městyse, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek uvedených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti rozhodnutím zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně nebo písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

3. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.