Městys Krucemburk
-

Životní události

1. Narození dítěte

Narození dítěte hlásí matka ohlašovně – úřadu městyse Krucemburk.

Předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

 

2. Uzavření manželství

Snoubenci se informují alespoň 1 měsíc před sňatkem na termín sňatku.

Uzavřít manželství lze v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk ve dny a v dobu , stanovené Radou městyse Krucemburk.

Bez poplatku

Na žádost lze povolit sňatek mimo stanovenou dobu a na jiném vhodném místě .

Poplatek 1 000,- Kč

Církevní sňatek lze uzavřít v Krucemburku v katolickém či evangelickém kostele.

K uzavření církevního sňatku je třeba Osvědčení k uzavření církevního sňatku, které vydává

matriční úřad.

K uzavření manželství snoubenci předloží tyto doklady:

-                     vyplněný dotazník k uzavření manželství (lze vyplnit přímo na úřadě)

-                     platný občanský průkaz

-                     rodné listy

-                     rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci

-                     úmrtní list

-                     vysvědčení o právní způsobilosti, pokud se jedná o cizince

Podrobné informace v oddíle matrika nebo telefonicky.

 

 

3. Úmrtí

Pro zápis Pro zápis úmrtí je rozhodující místo úmrtí , nikoliv trvalý pobyt.

K vystavení úmrtního listu je třeba předložit List o prohlídce zemřelého a občanský průkaz zemřelého.

Pokud dojde k úmrtí doma, nejprve pozůstalí zavolají lékaře, který vystaví List o prohlídce

zemřelého, potom zavolají pohřební službu. Občanský průkaz zemřelého odevzdají pracovníkovi pohřební služby. Úmrtní list vystaví matrika v Krucemburku.

Pokud k úmrtí dojde v některém zdravotnickém zařízení (např. nemocnice Havlíčkův Brod),

vystaví úmrtní list matrika dle místa úmrtí (např. matrika Havlíčkův Brod)

 

 

4. Pohřeb

Před konáním pohřbu je potřeba nejprve zajistit kopání hrobu a potom teprve zařizovat parte. To znamená nejdříve navštívit ÚM Krucemburk a dohodnout se, zda je možné kopat

hrob. ÚM vydá souhlas s kopáním hrobu a domluví kopání hrobu.

 

 

 

 

5. Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů

Matričním dokladem se rozumí – rodný list, oddací list a úmrtní list.

Matriční úřad, který provedl zápis do matriční knihy o narození sňatku či úmrtí vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu, oddacího listu a úmrtního listu.

Pokud potřebujete vyhotovit druhopis matričního dokladu (např. při ztrátě prvopisu)

Je třeba předložit: písemnou žádost o vydání požadovaného dokladu s přesným datem matriční události, platný doklad totožnosti a doklad, kterým žadatel prokáže, že je oprávněnou osobou.  

Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, které se zápis týká, rodiče, prarodiče, sourozenci, manžel, manželka, děti, vnuci, pravnuci.

Za prvopis matričního dokladu se poplatek neplatí, za druhopis matričního dokladu je poplatek 100,- Kč.

 

6. Ztráta občanského průkazu

Ztrátu či zcizení občanského průkazu může občan ohlásit na našem úřadě. Občanský průkaz bude zneplatněn, aby nedošlo k jeho zneužití. Za ztrátu či zcizení se hradí minimální poplatek 100,- Kč. O nový občanský průkaz zažádá občan MěÚ Chotěboř.

 

 

7. Osvědčení o státním občanství

Žádost o vydání státního občanství se podává přímo na Krajský úřad Kraje Vysočina,

Oddělení ostatních správních činnosti- tel. 564602258 – JUDr. Alena Kuchařová

Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.