Městys Krucemburk
-

Životní události

1. Narození dítěte

Narození dítěte hlásí matka ohlašovně – úřadu městyse Krucemburk.

Předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

2. Uzavření manželství

Snoubenci se informují alespoň 1 měsíc před sňatkem na termín sňatku.

Uzavřít manželství lze v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk ve dny a v dobu , stanovené Radou městyse Krucemburk.

Bez poplatku

Na žádost lze povolit sňatek mimo stanovenou dobu a na jiném vhodném místě .

Poplatek 3.000,- Kč

Církevní sňatek lze uzavřít v Krucemburku v katolickém či evangelickém kostele.

K uzavření církevního sňatku je třeba Osvědčení k uzavření církevního sňatku, které vydává

matriční úřad.

K uzavření manželství snoubenci předloží tyto doklady:

-                     vyplněný dotazník k uzavření manželství (lze vyplnit přímo na úřadě)

-                     platný občanský průkaz

-                     rodné listy

-                     rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci ( pokud je některý ze snoubenců rozvedený)

-                     úmrtní list (pokud je některý ze snoubenců ovdovělý)

-                     vysvědčení o právní způsobilosti, pokud se jedná o cizince

Podrobné informace v oddíle matrika nebo telefonicky.

Poplatek 500,- Kč.

 

3. Úmrtí

Pro zápis Pro zápis úmrtí je rozhodující místo úmrtí , nikoliv trvalý pobyt.

K vystavení úmrtního listu je třeba předložit List o prohlídce zemřelého a občanský průkaz zemřelého.

Pokud dojde k úmrtí doma, nejprve pozůstalí zavolají lékaře, který vystaví List o prohlídce

zemřelého, potom zavolají pohřební službu. Občanský průkaz zemřelého odevzdají pracovníkovi pohřební služby. Úmrtní list vystaví matrika v Krucemburku.

Pokud k úmrtí dojde v některém zdravotnickém zařízení (např. nemocnice Havlíčkův Brod),

vystaví úmrtní list matrika dle místa úmrtí (např. matrika Havlíčkův Brod)

 

4. Pohřeb

Před konáním pohřbu je potřeba nejprve zajistit kopání hrobu a potom teprve zařizovat termín pohřbu. To znamená nejdříve navštívit ÚM Krucemburk ,který vydá souhlas s kopáním hrobu.

 

5. Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů

Matričním dokladem se rozumí – rodný list, oddací list a úmrtní list.

Matriční úřad, který provedl zápis do matriční knihy o narození sňatku či úmrtí vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu, oddacího listu a úmrtního listu.

Pokud potřebujete vyhotovit druhopis matričního dokladu (např. při ztrátě prvopisu)

Je třeba předložit: písemnou žádost o vydání požadovaného dokladu s přesným datem matriční události, platný doklad totožnosti a doklad, kterým žadatel prokáže, že je oprávněnou osobou.  

Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, které se zápis týká, rodiče, prarodiče, sourozenci, manžel, manželka, děti, vnuci, pravnuci.

Za prvopis matričního dokladu se poplatek neplatí, za druhopis matričního dokladu je poplatek 300,- Kč.

 

6. Ztráta občanského průkazu

Ztrátu či zcizení občanského průkazu může občan ohlásit na úřadě, kde jsou vydávány občanské průkazy případně na Policii ČR.

 

 

 

Fond Vysočiny