Městys Krucemburk
-

Poplatky

OZNÁMENÍ  O  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNÍ  ODPAD  A  POPLATKU  ZA  PSA 

 

Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2022 již nejsou zasílána upozornění k platbě poplatku za komunální odpad. Každý poplatník má povinnost dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2023  mít uhrazen poplatek do 31. 3. za aktuální kalendářní rok. U poplatku za psa je povinnost mít poplatek uhrazen do 28. 2.  za aktuální kalendářní rok. Platbu přednostně provádějte elektronicky na níže uvedený účet městyse Krucemburk, případně i v hotovosti na Úřadu městyse Krucemburk v úředních hodinách (pondělí a středa 8.00 –11.30, 12.15 – 17.00 hodin).

Pro kalendářní rok je sazba poplatku 700 Kč za osobu a rok.

Pokyny pro elektronickou platbu:

Číslo účtu: 1125171369/0800

jako variabilní symbol uvádějte číslo domu + 3721 pro Krucemburk, 37211 pro Hlubokou a 37212 pro Staré Ransko.

Do zprávy pro příjemce napište: KO (aktuální kalendářní rok) + jméno poplatníka za nemovitost;

                                                         PES (aktuální kalendářní rok) + jméno hlášeného majitele psa.

Pokud provádíte platbu přes SIPO nebo máte nahlášenou e-mailovou adresu, toto oznámení se Vás netýká.

Pokud nebudou místní poplatky včas poplatníkem zaplaceny nebo plátcem včas odvedeny, může správce poplatků místní poplatky nebo část těchto místních poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím místního poplatku!!!

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 
na osobu a rok 700 Kč
stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 700 Kč
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č.2/2023  
   

Místní poplatek za psa

 

Krucemburk

 
za prvního psa chovaného v rodinných a řadových domech 150 Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinných a řadových domech 250 Kč
za prvního psa v ostatních případech 500 Kč
za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 750 Kč

místní části Staré Ransko a Hluboká

 
za prvního psa chovaného v rodinných a řadových domech 100 Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinných a řadových domech 200 Kč
za prvního psa v ostatních případech 300 Kč
 za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 400 Kč
   
   
sazba poplatku za psa , jehož držitelem je osoba starší 65 let  
za prvního psa chovaného v rodinných a řadových domech 100 Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinných a řadových domech 200 Kč
za prvního psa v ostatních případech 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 300 Kč
   

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 
sazba poplatků činí za každý i započatý m² a každý i započatý den  
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč
za provádění výkopových prací 5 Kč
za umístění stavebního zařízení 2 Kč
za umístění reklamních zařízení 25 Kč
za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 20 Kč
za umístění zařízení cirkusů 5 Kč
za umístění dočasných skládek 5 Kč
za užívání  veřejného prostranství pro kulturní akce 5 Kč
za užívání  veřejného prostranství pro sportovní akce 5 Kč
za užívání  veřejného prostranství pro reklammní akce 5 Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč
Městys stanovuje poplatek paušální částkou takto  
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na celém prostoru pod parkem 35 000 Kč/týden
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb 1000 Kč/týden
za užívání prostranství pro umístění přenosného stavebního zařízení do celkvé výměry záboru 20m2 1000 Kč/rok
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 500 Kč/rok
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č. 5/2023  
   
   
   
   
   
   

Místní poplatek z pobytu

 
sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku  
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č. 4/2023  
   

Místní poplatek ze vstupného

sazba poplatku
kulturní akce 10%
sportovní akce 20%
prodejní akce 20%
reklamní akce 20%
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č.1/2019  
   

Ostatní poplatky a ceny

 

cena za stočné

 
Krucemburk 29 Kč/m3
Staré Ransko 17 Kč/m3
ceny stočného jsou uvedeny vč. DPH  

 

Fond Vysočiny