Městys Krucemburk
-

Ověřování, podpisy

 

Ověřování se řídí zákonem č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném zněn (dále jen „zákon o ověřování“), svěřuje pravomoc provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou( dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) krajským úřadům, obecním úřadům, obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům, jejichž seznam stanovuje prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 36/2006 Sb. O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – příloha č. 1 této vyhlášky.

 

1. Legalizace – ověření podpisu

Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Úřad neodpovídá za obsah listiny.

Žadatel se prokazuje platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Správní poplatek za ověření jednoho podpisu je 50,- Kč.

Na požádání vyřídíme ověření podpisu doma, a to u občana, jehož zdravotní stav mu nedovoluje dostavit se na úřad.

 

2. Vidimace – ověření listiny

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Občan vždy předloží originál listiny, kterou žádá ověřit.

Některé listiny nelze ověřit – jsou uvedeny v §  9 zákona o ověřování.

(Například občanský průkaz a veškeré průkazy, listina, která je opatřena plastickým razítkem,

geometrický plán, vkladní knížka, šek, směnka.)

Správní poplatek je 30,- Kč za 1 stranu ověřovaného textu.

 

 

Fond Vysočiny