Městys Krucemburk
-

Bydlení

Přihlášení k trvalému pobytu

Trvalý pobyt se řídí zákonem 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

1. Změna trvalého pobytu

Změnu místa trvalého pobytu hlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu –Úřad městyse Krucemburk.

Občan předloží:

Platný občanský průkaz

V případě , že není vlastníkem nemovitosti souhlas vlastníka domu či bytu,  nebo nájemní smlouvu k bytu či domu.

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu vyplní občan přímo na úřadě, předloží požadované doklady, souhlas vlastníka se uvede na přihlašovací tiskopis před oprávněnou úřední osobou (nebo úředně ověřený souhlas vlastníka domu či bytu).

Správní poplatek činí 50,- Kč za osoby starší 15 let.

 

2. Rušení trvalého pobytu

Zrušit pobyt lze na žádost oprávněné osoby (majitel domu či bytu) osobě, která nemá k domu či bytu žádné užívací právo a v místě bydliště se nezdržuje- obě podmínky musí být splněny současně. O zrušení pobytu se vede správní řízení.

Poplatek 100,- Kč za osobu.

 

3. Přidělování domovních čísel

Domovní čísla se přidělují novým stavbám na základě předložené žádosti a geometrického plánu.

 

 

Fond Vysočiny