Městys Krucemburk
-

Potřebuji vyřídit

1. Narození dítěte

Narození dítěte hlásí matka ohlašovně – úřadu městyse Krucemburk.

Předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

 

2. Uzavření manželství

Snoubenci se informují alespoň 1 měsíc před sňatkem na termín sňatku.

Uzavřít manželství lze v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk ve dny a v dobu , stanovené Radou městyse Krucemburk.

Bez poplatku

Na žádost lze povolit sňatek mimo stanovenou dobu a na jiném vhodném místě .

Poplatek 3.000,- Kč

Církevní sňatek lze uzavřít v Krucemburku v katolickém či evangelickém kostele.

K uzavření církevního sňatku je třeba Osvědčení k uzavření církevního sňatku, které vydává

matriční úřad.

K uzavření manželství snoubenci předloží tyto doklady:

-                     vyplněný dotazník k uzavření manželství (lze vyplnit přímo na úřadě)

-                     platný občanský průkaz

-                     rodné listy

-                     rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci ( pokud je některý ze snoubenců rozvedený)

-                     úmrtní list (pokud je některý ze snoubenců ovdovělý)

-                     vysvědčení o právní způsobilosti, pokud se jedná o cizince

Podrobné informace v oddíle matrika nebo telefonicky.

Poplatek 500,- Kč.

 

3. Úmrtí

Pro zápis Pro zápis úmrtí je rozhodující místo úmrtí , nikoliv trvalý pobyt.

K vystavení úmrtního listu je třeba předložit List o prohlídce zemřelého a občanský průkaz zemřelého.

Pokud dojde k úmrtí doma, nejprve pozůstalí zavolají lékaře, který vystaví List o prohlídce

zemřelého, potom zavolají pohřební službu. Občanský průkaz zemřelého odevzdají pracovníkovi pohřební služby. Úmrtní list vystaví matrika v Krucemburku.

Pokud k úmrtí dojde v některém zdravotnickém zařízení (např. nemocnice Havlíčkův Brod),

vystaví úmrtní list matrika dle místa úmrtí (např. matrika Havlíčkův Brod)

 

4. Pohřeb

Před konáním pohřbu je potřeba nejprve zajistit kopání hrobu a potom teprve zařizovat termín pohřbu. To znamená nejdříve navštívit ÚM Krucemburk ,který vydá souhlas s kopáním hrobu.

 

5. Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů

Matričním dokladem se rozumí – rodný list, oddací list a úmrtní list.

Matriční úřad, který provedl zápis do matriční knihy o narození sňatku či úmrtí vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu, oddacího listu a úmrtního listu.

Pokud potřebujete vyhotovit druhopis matričního dokladu (např. při ztrátě prvopisu)

Je třeba předložit: písemnou žádost o vydání požadovaného dokladu s přesným datem matriční události, platný doklad totožnosti a doklad, kterým žadatel prokáže, že je oprávněnou osobou.  

Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, které se zápis týká, rodiče, prarodiče, sourozenci, manžel, manželka, děti, vnuci, pravnuci.

Za prvopis matričního dokladu se poplatek neplatí, za druhopis matričního dokladu je poplatek 300,- Kč.

 

6. Ztráta občanského průkazu

Ztrátu či zcizení občanského průkazu může občan ohlásit na úřadě, kde jsou vydávány občanské průkazy případně na Policii ČR.

 

 

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Trvalý pobyt se řídí zákonem 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

1. Změna trvalého pobytu

Změnu místa trvalého pobytu hlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu –Úřad městyse Krucemburk.

Občan předloží:

Platný občanský průkaz

V případě , že není vlastníkem nemovitosti souhlas vlastníka domu či bytu,  nebo nájemní smlouvu k bytu či domu.

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu vyplní občan přímo na úřadě, předloží požadované doklady, souhlas vlastníka se uvede na přihlašovací tiskopis před oprávněnou úřední osobou (nebo úředně ověřený souhlas vlastníka domu či bytu).

Správní poplatek činí 50,- Kč za osoby starší 15 let.

 

2. Rušení trvalého pobytu

Zrušit pobyt lze na žádost oprávněné osoby (majitel domu či bytu) osobě, která nemá k domu či bytu žádné užívací právo a v místě bydliště se nezdržuje- obě podmínky musí být splněny současně. O zrušení pobytu se vede správní řízení.

Poplatek 100,- Kč za osobu.

 

3. Přidělování domovních čísel

Domovní čísla se přidělují novým stavbám na základě předložené žádosti a geometrického plánu.

 

 

1. Občanský průkaz (OP)

O nový občanský průkaz či průkaz, který pozbude nebo pozbyl platnosti, můžete požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Chotěboř, Žďár nad Sázavou, Hlinsko v Čechách)

telefon 569 641 146 

 • Žádost o vydání OP vyplníte přímo na místě, nepředkládá se fotografie.
 • Doklady potřebné k vydání OP: stávající OP, případně rodný, oddací či úmrtní list.
 • Občanům, kterým zdravotní stav nedovolí cestovat do Chotěboře, vydání OP pomůžeme zprostředkovat .

2. Cestovní pas

 Cestovní pas vyřídíte na MěÚ Chotěboř, odd. cestovních dokladů,                                                                                          

 telefon 569 641 149

3. Řidičský průkaz

Řidičský průkaz vyřídíte na MěÚ Chotěboř, odbor dopravy a přestupků,                                                                              

     telefon 569 641 160

 

OZNÁMENÍ  O  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNÍ  ODPAD  A  POPLATKU  ZA  PSA 

 

Oznamujeme občanům, že od 1. ledna 2022 již nejsou zasílána upozornění k platbě poplatku za komunální odpad. Každý poplatník má povinnost dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2023  mít uhrazen poplatek do 31. 3. za aktuální kalendářní rok. U poplatku za psa je povinnost mít poplatek uhrazen do 28. 2.  za aktuální kalendářní rok. Platbu přednostně provádějte elektronicky na níže uvedený účet městyse Krucemburk, případně i v hotovosti na Úřadu městyse Krucemburk v úředních hodinách (pondělí a středa 8.00 –11.30, 12.15 – 17.00 hodin).

Pro kalendářní rok je sazba poplatku 700 Kč za osobu a rok.

Pokyny pro elektronickou platbu:

Číslo účtu: 1125171369/0800

jako variabilní symbol uvádějte číslo domu + 3721 pro Krucemburk, 37211 pro Hlubokou a 37212 pro Staré Ransko.

Do zprávy pro příjemce napište: KO (aktuální kalendářní rok) + jméno poplatníka za nemovitost;

                                                         PES (aktuální kalendářní rok) + jméno hlášeného majitele psa.

Pokud provádíte platbu přes SIPO nebo máte nahlášenou e-mailovou adresu, toto oznámení se Vás netýká.

Pokud nebudou místní poplatky včas poplatníkem zaplaceny nebo plátcem včas odvedeny, může správce poplatků místní poplatky nebo část těchto místních poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím místního poplatku!!!

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 
na osobu a rok 700 Kč
stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba 700 Kč
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č.2/2023  
   

Místní poplatek za psa

 

Krucemburk

 
za prvního psa chovaného v rodinných a řadových domech 150 Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinných a řadových domech 250 Kč
za prvního psa v ostatních případech 500 Kč
za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 750 Kč

místní části Staré Ransko a Hluboká

 
za prvního psa chovaného v rodinných a řadových domech 100 Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinných a řadových domech 200 Kč
za prvního psa v ostatních případech 300 Kč
 za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 400 Kč
   
   
sazba poplatku za psa , jehož držitelem je osoba starší 65 let  
za prvního psa chovaného v rodinných a řadových domech 100 Kč
za druhého a každého dalšího psa chovaného v rodinných a řadových domech 200 Kč
za prvního psa v ostatních případech 200 Kč
za druhého a každého dalšího psa v ostatních případech 300 Kč
   

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

 
sazba poplatků činí za každý i započatý m² a každý i započatý den  
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč
za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč
za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 50 Kč
za provádění výkopových prací 5 Kč
za umístění stavebního zařízení 2 Kč
za umístění reklamních zařízení 25 Kč
za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 20 Kč
za umístění zařízení cirkusů 5 Kč
za umístění dočasných skládek 5 Kč
za užívání  veřejného prostranství pro kulturní akce 5 Kč
za užívání  veřejného prostranství pro sportovní akce 5 Kč
za užívání  veřejného prostranství pro reklammní akce 5 Kč
za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč
Městys stanovuje poplatek paušální částkou takto  
za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí na celém prostoru pod parkem 35 000 Kč/týden
za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb 1000 Kč/týden
za užívání prostranství pro umístění přenosného stavebního zařízení do celkvé výměry záboru 20m2 1000 Kč/rok
za vyhrazení trvalého parkovacího místa 500 Kč/rok
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č. 5/2023  
   
   
   
   
   
   

Místní poplatek z pobytu

 
sazba poplatku činí 15 Kč za každý započatý den, s výjimkou dne jeho počátku  
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č. 4/2023  
   

Místní poplatek ze vstupného

sazba poplatku
kulturní akce 10%
sportovní akce 20%
prodejní akce 20%
reklamní akce 20%
od placení poplatku jsou osvobozeny osoby specifikované ve vyhlášce č.1/2019  
   

Ostatní poplatky a ceny

 

cena za stočné

 
Krucemburk 29 Kč/m3
Staré Ransko 17 Kč/m3
ceny stočného jsou uvedeny vč. DPH  

 

Povolování staveb

Úřad městyse Krucemburk se nezabývá problematikou staveb, s vyjímkou souhlasu vlastníka sousedního pozemku, staveb na pozemcích městyse a stavebních činností týkajících se místní kanalizace.

Jednotlivé stavební případy jsou velmi individuální a souvisí s typem a rozsahem stavby, jejím konkrétním umístěním jak na pozemku, tak i v příslušné lokalitě. Požadavky ohledně vašich staveb řeší Stavební úřad ve Ždírci nad Doubravou.


 

Stavební úřad Ždírec nad Doubravou

Kontaktní osoby: 

Luděk Špinar   vedoucí                   569 694 436, 776 430 012    spinar.l@zdirec.cz


Zdeněk Pleva  investiční referent   569 694 022                          pleva.z@zdirec.cz


 

Úřední hodiny
Jednací hodiny pro veřejnost
Pondělí: 7:30 - 11:30 12:00 - 16:45
Středa: 7:30 - 11:30 12:00 - 16:45

Provozní hodiny v dalších dnech
Úterý: 7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Čtvrtek: 7:30 - 11:00 11:30 - 15:00
Pátek: 7:30 - 11:00 11:30 - 14:00

 

Ověřování se řídí zákonem č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), v platném zněn (dále jen „zákon o ověřování“), svěřuje pravomoc provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou( dále jen „vidimace“) a ověřování pravosti podpisu (dále jen „legalizace“) krajským úřadům, obecním úřadům, obcí s rozšířenou působností a obecním úřadům, jejichž seznam stanovuje prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 36/2006 Sb. O ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu – příloha č. 1 této vyhlášky.

 

1. Legalizace – ověření podpisu

Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Úřad neodpovídá za obsah listiny.

Žadatel se prokazuje platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Správní poplatek za ověření jednoho podpisu je 50,- Kč.

Na požádání vyřídíme ověření podpisu doma, a to u občana, jehož zdravotní stav mu nedovoluje dostavit se na úřad.

 

2. Vidimace – ověření listiny

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

Občan vždy předloží originál listiny, kterou žádá ověřit.

Některé listiny nelze ověřit – jsou uvedeny v §  9 zákona o ověřování.

(Například občanský průkaz a veškeré průkazy, listina, která je opatřena plastickým razítkem,

geometrický plán, vkladní knížka, šek, směnka.)

Správní poplatek je 30,- Kč za 1 stranu ověřovaného textu.

 

 

Výpisy ze systému Czech POINT – výpisy z rejstříků

(Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

 

1. Výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)

Může požádat kdokoliv. Žadatel musí znát číslo LV (listu vlastnictví) a katastrální území, nebo číslo parcely, případně číslo popisné.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

2. Výpis z obchodního rejstříku

Může požádat kdokoliv.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100 Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50 Kč.

3. Výpis z živnostenského rejstříku:

Může požádat kdokoliv.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena

na 100,- Kč.

4. Výpis z rejstříku trestů

Může požádat pouze osoba, které se výpis týká, musí se prokázat platným občanským průkazem či cestovním pasem a musí mít přiděleno rodné číslo.

Správní poplatek činí 100,- Kč, na tento výpis se nevylepuje žádný kolek

5. Výpis z bodového hodnocení řidičů

Může požádat pouze osoba, které se výpis týká, musí se prokázat platným občanským průkazem či cestovním pasem a řidičským průkazem.

Správní poplatek činí za první stránku max. 100 Kč a za každou další 50 Kč.

Je možné požádat o další výpisy, jako jsou:

6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů

7. Výpis z registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

8. Výpis z insolvenčního rejstříku

9. Provedení autorizované konverze dokumentu do elektronické podoby

Cena služny 30 Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny (včetně CD/DVD).

10. Provedení autorizované konverze dokumentu z elektronické podoby do listinné podoby

Cena služby 30 Kč za každou i započatou stránku konvertované listiny.

 

 

Datová schránka

Datovou schránku lze zřídit fyzické osobě, fyzické osobě podnikající.

Žadatel předkládá platný občanský průkaz či cestovní pas.

Lze také podat žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, podat žádost o znepřístupnění datové schránky zřízené na žádost.

 

 

 • Hřbitov

Městys Krucemburk spravuje dva hřbitovy – katolický a evangelický, vede evidenci hrobů.

 • Hrobová místa se pronajímají na 12 let  katolický hřbitov a 18 let  evangelický hřbitov nájem hrobových míst je zpoplatněn.
 • O pronájmu hrobových míst se uzavírá smlouva.
 • Pokud nájemce nemá dále zájem o pronájem hrobového místa, učiní tak písemně a po dohodě odstraní hrobové příslušenství (pomník, obrubníky).
 • Řád veřejného pohřebiště, viz. vyhlášky
  • Katolický hřbitov    
  • Evangelický hřbitov 

 • Veškeré úpravy hrobů (zmenšení, zvětšení) je nutné písemně ohlásit před zahájením úprav na úřadě městyse.

 

 

Kácení stromů

 • Formulář žádosti o povolení ke kácení dřevin - ke stažení - PDF, DOC
 • Formulář oznámení o kácení dřevin - ke stažení - PDF, DOC
Fond Vysočiny