Městys Krucemburk
-

Matrika

 Tel. 569698710

E-mail: matrika@krucemburk.cz


 

Matrika vyřizuje veškerou agendu, která souvisí s narozením, uzavřením manželství, úmrtím, jménem a příjmením.

Matriční činnost je upravena zákonem 301/2000 Sb. o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláškou č.207/2001Sb., zákonem 115/2006 S., vyhláškou č. 300/2006 Sb., zákonem 89/2012 Sb.

Matriční úřad Krucemburk  vede knihy narození, manželství a úmrtí pro správní obvod Krucemburk a jeho místní části Staré Ransko a Hluboká.

Upozornění: veškeré doklady, které jsou předkládány matričnímu úřadu k vyřizování matričních záležitostí, musí být předkládány vždy v originále.

 

1. Zápis narození

Zápis nově narozených dětí se provádí dle místa narození.

Určení  otcovství k nenarozenému nebo již narozenému dítěti

Určení otcovství k nenarozenému nebo již narozenému dítěti učiní oba rodiče souhlasným prohlášením, o kterém se sepíše protokol. Oba rodiče předloží: platné občanské průkazy, svoje rodné listy, rodný list dítěte, pokud je již narozeno, rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci, pokud je matka rozvedená, úmrtní list manžela, pokud je matka ovdovělá, těhotenský průkaz.

2. Uzavření manželství

Uzavřít manželství lze v obřadní síni Úřadu městyse Krucemburk ve dny  a v dobu , stanovené Radou městyse Krucemburk.

Bez poplatku

Na žádost lze povolit sňatek mimo stanovenou dobu a na jiném vhodném místě .

Poplatek 3 000,- Kč

Církevní sňatek lze uzavřít v Krucemburku v katolickém či evangelickém kostele.

K uzavření církevního sňatku je třeba Osvědčení k uzavření církevního sňatku, které vydává

matriční úřad.

K uzavření manželství snoubenci předloží tyto doklady:

-                     vyplněný dotazník k uzavření manželství (lze vyplnit přímo na úřadě)

-                     platný občanský průkaz

-                     rodné listy

-                     rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci (pokud je některý ze snoubenců rozvedený)

-                     úmrtní list (pokud je některý ze snoubenců ovdovělý)

-                     vysvědčení o právní způsobilosti, pokud se jedná o cizince

Poplatek 500,- Kč

 

3. Úmrtí

Pro zápis úmrtí je rozhodující místo úmrtí , nikoliv trvalý pobyt.

K vystavení úmrtního listu je třeba předložit List o prohlídce zemřelého a občanský průkaz zemřelého.

 

4. Jméno a příjmení

Prohlášení o volbě druhého jména

Lze učinit před kterýmkoli matričním úřadem toto prohlášení lze učinit pouze jednou a nelze je vzít zpět.

 

Změna příjmení po rozvodu

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do 6 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu oznámit kterémukoliv matričnímu úřadu, že přijímá své dřívější příjmení.

K tomuto úkonu nutno předložit:

-                     písemné oznámení o přijetí dřívějšího příjmení

-                     platný občanský průkaz

-                     oddací list

-                     rozsudek o rozvodu s nabytím právní moci

Správní poplatek se neplatí

Pokud se zmešká 6-ti měsíční lhůta, správní poplatek činí 300,- Kč

 

Změna jména a příjmení

Žádost o změnu jména či příjmení se podává na matriční úřad dle místa trvalého pobytu.

K tomuto úkonu se předkládá:

-                     písemná žádost s podrobným odůvodněním navrhované změny

-                     platný občanský průkaz

-                     rodné listy osob, kterých se změna týká, případně oddací list

-                     u nezletilého souhlas druhého rodiče, podepsaný před matričním úřadem, který vede řízení (případně ověřený podpis)

-     souhlas nezletilého staršího 12-ti let

Další dokumenty určí matrikářka, dle konkrétních případů.

Správní poplatek se hradí při podání žádosti a  činí 3.000,- Kč.

Pokud se jedná o příjmení hanlivé, nebo směšné, činí správní poplatek 200,- Kč.

Příjmení cizojazyčné nebo dřívější příjmení  správní poplatek 300,- Kč.

 

5. Vydávání matričních dokladů a jejich druhopisů

Matričním dokladem se rozumí – rodný list, oddací list a úmrtní list.

Matriční úřad, který provedl zápis do matriční knihy o narození sňatku či úmrtí vydá oprávněné osobě prvopis rodného listu, oddacího listu a úmrtního listu.

Pokud potřebujete vyhotovit druhopis matričního dokladu (např. při ztrátě prvopisu)

Je třeba předložit: písemnou žádost o vydání požadovaného dokladu s přesným datem matriční události, platný doklad totožnosti a doklad, kterým žadatel prokáže, že je oprávněnou osobou.  

Oprávněnou osobou se rozumí fyzická osoba, které se zápis týká, rodiče, prarodiče, sourozenci, manžel, manželka, děti, vnuci, pravnuci.

Za prvopis matričního dokladu se poplatek neplatí, za druhopis matričního dokladu je poplatek 300,- Kč.

Fond Vysočiny