Městys Krucemburk
-

POZVÁNKA na valnou hromadu Honebního společenstva Krucemburk

23.11.2022

POZVÁNKA na  valnou hromadu  Honebního společenstva  Krucemburk,

která  se bude konat

v  sobotu    4. 2. 2023  od  15,00 hodin v klubovně Mysliveckého sdružení Krucemburk z. s.,                                      

                                                                Na Liškově č. ev. 9, Krucemburk

PROGRAM : Zahájení. Volba orgánů valné hromady. Zpráva výboru – starosty honebního společenstva za uplynulé období. Volba starosty, místostarosty a členů honebního výboru.    Rozhodnutí o pronájmu honitby. Usnesení závěr.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomni členové HS, kteří mají více než polovinu hlasů. Nesejde-li se potřebný počet členů s odpovídajícím počtem hlasů po uplynutí jedné hodiny               od stanoveného počátku valné hromady, může se valná hromada platně usnášet za jakéhokoliv počtu hlasů přítomných členů.

Poučení o zastupování:

- vlastník honebního pozemku se může nechat na valné hromadě zastoupit jiným  

vlastníkem honebního pozemku na základě plné moci předtištěné na druhé straně  

pozvánky, která m bude doručena před konáním valné hromady

- spoluvlastníci honebních pozemků se podle § 26 odst. 5 zákona č. 449/2001 Sb.,

musí dohodnout, kdo z nich bude vykonávat práva člena honebního společenstva, který se musí na valné hromadě prokázat plnými mocemi od všech ostatních spoluvlastníků.

Jiří  Zrzavý v. r.           Starosta honebního společenstva

Fond Vysočiny

Tyto webové stránky využívají soubory cookies pro vylepšení funkcí webových stránek, analýze využívání webových stránek a cílení na návštěvníky stránek.